LocalPro Λογότυπο

Αντικείμενο Έργου

Θα δημιουργηθεί μία ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα διαδικτύου (web) για τη διαχείριση και διευκόλυνση των επιχειρησιακών διαδικασιών των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας, όπως αυτές καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία για την πολιτική προστασία από φυσικές καταστροφές αλλά και την απορρέουσα κοινωνική ευθύνη. Παράλληλα, ο σχεδιασμός της πλατφόρμας επιτρέπει την εύκολη παραμετροποίηση με λειτουργίες που μπορούν αντιστοίχως να διευκολύνουν τις ειδικές επιχειρησιακές διαδικασίες τοπικών επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα του τουρισμού, αλλά και άλλων, καθώς και τη διασύνδεσή τους με την τοπική αυτοδιοίκηση πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από κρίσεις προερχόμενες από φυσικές καταστροφές.

Flood natural disaster

Η Ευκαιρία

Οι ΟΤΑ παγκοσμίως είναι επιφορτισμένοι με επιχειρησιακές λειτουργίες, υποχρεώσεις και καθήκοντα πολιτικής προστασίας που είναι υψίστης σημασίας για την προστασία της ζωής, της περιουσίας και της τοπικής οικονομίας. Σύμφωνα με τη πρόσφατη νομοθεσία για την Πολιτική Προστασία (Ν4662/2020) οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χώρας αναλαμβάνουν σημαντικές αρμοδιότητες που αφορούν τη μείωση της διακινδύνευσης από φυσικές καταστροφές και περιλαμβάνουν απαραίτητες ενέργειες/ διαδικασίες στη πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση, αποκατάσταση, καθώς και στην ανατροφοδότηση του σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο για τη μείωση του κινδύνου και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας. Αντίστοιχες διαδικασίες είναι ενταγμένες στο πλαίσιο λειτουργίας εν δυνάμει πληττόμενων επιχειρήσεων κυρίως για την προστασία της ζωής αλλά και των υποδομών κι έτσι η άμεση και αποδοτική διαχείριση του κινδύνου, είναι κρίσιμης σημασίας για την τοπική επιχειρηματικότητα και την ενδυνάμωση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων/ υπηρεσιών. Οι νέες τεχνολογίες και τα αυτοματοποιημένα εργαλεία που βασίζονται σε αυτές, μπορούν να βοηθήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό αυτών των διαδικασιών με αποτέλεσμα οι ΟΤΑ και οι τοπικές επιχειρήσεις, να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τα επιχειρησιακά τους σχέδια αποδοτικότερα.

Η Πλατφόρμα
LocalPro

Η διαδικτυακή πλατφόρμα LocalPro θα περιλαμβάνει λειτουργίες για την οριζόντια διευκόλυνση διαδικασιών και ενεργειών όπως η άμεση επικοινωνία, η αμφίδρομη πληροφόρηση, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση καθώς και η έγκαιρη προειδοποίηση προς χάριν ετοιμότητας και καθοδήγησης του προσωπικού, των συνεργείων αλλά και των κατοίκων και των επισκεπτών, μέσω διασυνδεδεμένης έξυπνης εφαρμογής κινητών συσκευών. Επιπροσθέτως, η ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα LocalPro έχει την δυνατότητα επέκτασης με εξειδικευμένα τεχνολογικά εργαλεία βασισμένα στις πιο πρόσφατες επιστημονικές μεθόδους και λύσεις για τη διαχείριση του τοπικού κινδύνου από συγκεκριμένες φυσικές καταστροφές όπως οι πυρκαγιές υπαίθρου, οι πλημμύρες και οι σεισμοί. Τα βασικά μέρη του συστήματος είναι η εφαρμογή διαχειριστή (web) και η εφαρμογή χρήστη (mobile), τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά και το κανάλι επικοινωνίας που δημιουργούν μεταξύ τους αποτελεί το βασικό πλεονέκτημα του προϊόντος.

Δομή

Ο σχεδιασμός της πλατφόρμας συνδυάζει μια web διεπαφή «διαχειριστή» όπου ο υπεύθυνος των ΟΤΑ (ή των επιχειρήσεων) μπορεί να διαχειρίζεται όλες τις λειτουργίες και τις πληροφορίες που του παρέχονται και μια διεπαφή κινητών συσκευών (mobile app) για τους «χρήστες», οι οποίοι μέσω αυτής θα έχουν πληροφόρηση και επικοινωνία με τον «διαχειριστή». Χρήστες της εφαρμογής κινητού μπορεί να είναι πολίτες, επισκέπτες ή και συνεργεία στην περιοχή του εκάστοτε διαχειριστή.

Επεκτασιμότητα

Ο σχεδιασμός της πλατφόρμας ήδη επιτρέπει την επέκταση της με το εξειδικευμένο, τεχνολογικό εργαλείο Ofire+ που αποτελεί υφιστάμενο εμπορικό προϊόν της εταιρίας ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ και το οποίο βρίσκει εφαρμογή στη διαχείριση του τοπικού κινδύνου από πυρκαγιές υπαίθρου. Στο πλαίσιο αυτής της χρηματοδότησης το εταιρικό σχήμα φιλοδοξεί να αναπτύξει δύο ακόμη εργαλεία τα οποία θα ενσωματώνονται, σαν επεκτάσεις, στην πλατφόρμα LocalPro και θα βρίσκουν εφαρμογή στη διαχείριση του τοπικού κινδύνου από πλημμυρικά και σεισμικά φαινόμενα, με τα ονόματα Oflood και eQuake, αντίστοιχα.

Έξυπνη αρχιτεκτονική

Η πλατφόρμα σχεδιάζεται ώστε σε επόμενο στάδιο να μπορεί εύκολα να παραμετροποιηθεί για να καλύπτει και τις ειδικές τοπικές, περιβαλλοντικές και διοικητικές ανάγκες και άλλων ΟΤΑ στην Ευρώπη, καθώς και αντίστοιχων επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας έτσι τη δυνατότητα μεταφοράς και μεγέθυνσης του προϊόντος σε αγορές πέραν της ελληνικής.

Η Ιδέα του LocalPro

How does this work?

Proin sed libero enim

Lorem ipsum dolor sit amet consctet ading elit,sed do eiusm por incididunt labore et dolore magna aliqua

Tempus iaculis urna

Lorem ipsum dolor sit amet consctet ading elit,sed do eiusm por incididunt labore et dolore magna aliqua

Sed id semper risus

Lorem ipsum dolor sit amet consctet ading elit,sed do eiusm por incididunt labore et dolore magna aliqua

LocalPro project results

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Βασικό αποτέλεσμα της προτεινόμενης επένδυσης είναι η είσοδος του σχήματος των δικαιούχων εταιριών στην εγχώρια αγορά συστημάτων διαχείρισης φυσικών καταστροφών με την αξιοποίηση τόσο εργαλείων νέας τεχνολογίας αλλά και εξειδικευμένων επιστημονικών μεθόδων. Η υλοποίηση της προτεινόμενης επένδυσης θα οδηγήσει στην ανάπτυξη τριών αλλά συνδυαζόμενων προϊόντων, δηλαδή (α) της ενιαίας τεχνολογικής πλατφόρμας διαδικτύου (web) LocalPro, και των εργαλείων επέκτασης με επιπλέον εξειδικευμένες λειτουργίες διαχείρισης του κινδύνου βάσει τοπικών χαρακτηριστικών από (β) πλημμύρες (εργαλείο Oflood) και από (γ) σεισμούς (εργαλείο eQuake). Γενικός στόχος του συστήματος των προϊόντων είναι η βελτίωση της ανθεκτικότητας των κοινωνιών από φυσικές καταστροφές. Επιπλέον, δημιουργείται και η βάση διασύνδεσης της πλατφόρμας LocalPro με το υφιστάμενο εργαλείο επέκτασης Ofire+, που αποτελεί εμπορικό προϊόν της εταιρίας ΟΜΙΚΡΟΝ και αποσκοπεί στη διαχείριση του κινδύνου βάσει τοπικών συνθηκών από πυρκαγιές υπαίθρου.

Εφαρμογή

Το έργο χρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό εργαλείο «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και θα εφαρμοστεί πιλοτικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ κάποιες εξειδικευμένες λειτουργίες θα ελεγχθούν στο Δήμο Θέρμης.

Η Εφαρμογή

Εταίροι Έργου

Οι εταίροι του έργου ΟΜΙΚΡΟΝ Σύμβουλοι Περιβάλλοντος ΑΕ και η Τεχνική Αναπτυξιακή ΑΤΕΒΕ, σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ/ ΙΠΤΗΛ και την εταιρία REDi υλοποιούν το έργο LocalPro στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού εργαλείου “Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας” της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σε συνεργασία με

Ινστιτούτο τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών

15ο χλμ. Θεσσαλονίκη – Μουδανιών Θέρμη Θεσσαλονίκης ΤΚ 57001, ΤΘ 60880

© OMIKRON A.E. - 2022

ΕΠΑνΕΚ-ΕΣΠΑ

X